არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

 პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის -  Partnership For Human Rights

 წესდება (იხილეთ მიბმული ფაილი).